Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KARTING ZEELAND B.V.

 • Algemeen

Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM Indoor Karting Middelburg, stelt zich ten doel om het product recreatief karten als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant IKM zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten. Het race-aspect is hieraan ondergeschikt.

 • Overeenkomst

Elke overeenkomst wordt altijd aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en met een vaste starttijd en vaste eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet aan een activiteit deel te nemen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingenvolledig van kracht.

 • Gedragregels

Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken op het circuit en in de nabijheid van de pits en de werkplaats. Onze karts zijn bedoeld om sportief, recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s .Derhalve is het absoluut verboden opzettelijk te botsen. Moedwillig aangebrachte schade zulks door IKM te bepalen zullen wij u in rekening brengen. Een ieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht.

 • Arrangementen

Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van de andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

 • Reservering

Reserveren voor groepsarrangementen wordt pas definitief nadat IKM een bevestiging hiervan heeft gestuurd en deze ondertekend retour heeft gekregen.

 • Voorbehoud

IKM behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma te wijzigen. Bij afgelasting door IKM zal een andere mogelijke tijd of datum worden aangeboden.

 • Annulering

Annulering is mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden, immers de hal wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden:

Bij annulering binnen twee weken bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur bent u het gehele bedrag verschuldigd.

 • Leverantie

Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat het door wederpartij gereserveerde op en gedurende de gereserveerde datum en tijd voor wederpartij beschikbaar is geweest. Er kan geen rekening worden gehouden met verlate aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks ter beoordeling van de leiding van IKM.

 • Aanwijzingen en medewerking

Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij vragen hierbij dan ook uw volledig medewerking. Gedrag binnen of buiten de baan dat andere bezoekers of ons personeel in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave en/of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij er van uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.

 • Aansprakelijkheid en schade

Het deelnemen aan Karting houdt risico’s in voor schade letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen voor zowel de deelnemer/ster zelf als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen voor derden. De deelnemer/ster neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door IKM gesloten aansprakelijkheidsverzekering. IKM en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die een deelnemer/ster in verband met het deelnemen aan het karten en /of enige andere activiteit verzorgd door IKM lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens IKM. Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient dit altijd ook schriftelijk bij ons aangemeld te worden binnen twee weken nadat deze schade ontstaan is. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de oorzaak.

 • Prijzen

Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. IKM behoudt zich het recht voor om indien nodig de prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. De wederpartij heeft het recht om bij een prijsverhoging, die plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden.

 • Toepasselijk recht en geschillen

Ieder geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg zulks onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent de bevoegdheid van de kantonrechter.

 • Betalingen

Ieder kartarrangement, los rijden of kinderfeestje zal op de dag zelf betaald Moeten worden. Dit kan contant of per pin. Er kan alleen op rekening gereden worden met toestemming van de directie van Karting Zeeland. Wij hanteren dan een betalings termijn van 10 dagen.